021-88381320

اتاق مشترک ایران و پاکستان IRPKCC

کشور پاکستان با داشتن بازار 200 میلیونی این کشور و مرز مشترک به طول 900 کیلومتر، با کشور عزیزمان،تا آنجا که باید برای تجار و بازرگانان کشور ما شناخته شده نمی باشد، این مهم ما را بر آن داشت تا به منظور شناساندن ظرفیت های این کشور به تجار و سرمایه گذاران دو کشور و همچنین تمرکز بر بازار این کشور به صورت هدفمند، تصمیم به تشکیل اتاق مشترک با همکاری اتاق محترم ایران، بگیریم.  این  با همکاری اتاق ایران تشکیل شد و از آن زمان علارغم مشکلات فراوان همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. در 1396اتاق در آذر ماه سال حال حاضر این اتاق در این در تهران و زاهدان دارای دفتر نمایندگی فعال می باشد..