021-88381320
serviceIn1.jpg
  • serviceIn1.jpg
  • serviceIn3.jpg

هیئت تجاری

خلاصه

سفر همراه با هیئت تجاری


توضیحات

امکان همراهی در سفرهای کاری با هیئت تجاری ایران و ایجاد فرصتهای جدید تجاری و مشاوره مستقیم با شرکتهای مد نظر برای تجارت .