021-88381320
serviceIn3.jpg
  • serviceIn3.jpg
  • serviceINIn.jpg
  • serviceIn2.jpg

آگاهی از تقویم نمایشگاهی کشور پاکستان

خلاصه

اطلاع رسانی اتاق در زمینه نمایشگاه های مختلف در کشور پاکستان


توضیحات

 
تجربه نشان داده است که یکی از بهترین راهکار های موثر به منظور نفوذ در بازارهای هر کشور شرکت در نمایشگاههای کشور هدف می باشد که کشور پاکستان از این قاعده مستثنی نمی باشد از این رو اتاق بازرگانی ایران و پاکستان اطلاع رسانی به موقع نمایشگاهها را در زمره ی کار خود قرار داده است.